Finančně gramotná škola

cesta k certifikátu


Co je Finančně gramotná škola?

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je od roku 2016 realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance.

 • Dlouhodobý certifikační proces - škola pracuje na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to postupně získává jednotlivé stupně certifikátů.
 • Metodická pomoc škole - za pomoci lektora a metodika se škola podívá na to, jakým způsobem tuto problematiku uchopila, na čem dále stavět a o co výuku rozšířit.
 • Koncepce Finančně gramotná škola dává prostor škole podívat se na problematiku finanční gramotnosti komplexním pohledem a zefektivnit její výuku.
 • Certifikát škola získává na 3 roky, poté následuje tzv. recertifikace

Cílové skupiny

ZEJMÉNA UČITELÉ A VEDENÍ ŠKOL

 • Zatímco některé vzdělávací projekty na trhu se zaměřují primárně na práci s dětmi, koncepce FGŠ má za hlavní cílovou skupinu učitele a vedení školy. Tuto skupinu totiž vnímáme jako trvalou hodnotu školy. Pokud se učitelé budou vzdělávat, budou finančně gramotní a budou schopni své zkušenosti předat, budou správnými mentory pro mladou generaci.

ŽÁCI ZŠ A SŠ

 • Žáci základních a středních škol jsou sekundární cílovou skupinou projektu, která je "do hry" zapojována pomocí projektových dnů, soutěží či přednášek/workshopů a dalších aktivit;
 • Aktivity s žáky jsou dobrým zdrojem pro PR a medializaci tématu školou pro její sociální okolí.
 • Učitelé díky tomu získají nové zkušenosti se zapojováním interaktivních aktivit a odborníků z praxe do výuky.

RODIČE a OKOLÍ ŠKOLY

 • Téma je dobré komunikovat i směrem k rodičům a okolí školy. K tomu mohou pomoci aktivity se žáky nebo ještě lépe společné aktivity i pro rodiče; či aktivity se zapojením odborníků z praxe do výuky.

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

 • Projekt Finanční gramotnost do škol je aktivní i na poli národním – členové expertního týmu FGDŠ jsou členy pracovní skupiny při Ministerstvu financí, která má na starosti revizi Národní strategie finančního vzdělávání.

Proč projekt děláme?

 • Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka.
 • Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme jako obecně prospěšná společnost z našeho pohledu důležité společenské téma – život a prosperita jedinců ovlivňuje prosperitu celé společnosti.
 • Rozhodli jsme se zaměřit na prevenci, proto pomáháme zejména základním a středním školám a mladé generaci.
 • I když existuje plošná pomoc, ve většině případů je pro školu mnohem přínosnější individuální přístup.

Na základních a středních školách je už několik let povinná výuka finanční gramotnosti – je zanesena do jednotlivých RVP.

V rámci svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP) k tomu školy přistupují různě. Někdo svědomitě, někdo se na tuto problematiku nesoustředí a zadání RVP naplňuje ve stylu tzv. "Potěmkinových vesnic". Proto jsme se rozhodli pomoci jednotlivým školám tuto problematiku kvalitně uchopit - od ŠVP až do výukových nástrojů.

Zároveň díky tomuto projektu shromažďujeme z různých typů škol příklady dobré praxe, které můžeme přenášet dál.


Sjednejte si úvodní schůzku

Na úvodní schůzce (s vedením školy) Vás náš lektor seznámí s celým procesem certifikace a s různými výukovými nástroji, které při něm můžete využít.

Spolu s lektorem prodiskutujete, jak se na Vaší škole vyučuje finanční gramotnost, jaké cítíte mezery a slabší místa a s jakými otázkami potřebujete pomoci. 


Základní kritéria certifikátů


BRONZOVÝ certifikát

Na bronzový certifikát stačí splnit 2 základní kritéria:

 • učitelé absolvují metodický workshop
 • škola zpracuje svou metodiku (plán výuky) "Jak rozvíjíme finanční gramotnost v naší škole" (metodiku schvaluje odborný garant projektu, součástí procesu je i případná úprava problematiky v ŠVP)

STŘÍBRNÝ certifikát


Pro získání stříbrného certifikátu musí škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe interaktivní aktivity s žáky a také začít toto téma komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit tato kritéria:

1 na úrovni školy:

 • Příklad dobré praxe – škola podrobně popíše svůj příklad dobré praxe a udělí souhlas k jeho šíření na další školy. Příklad může popsat slovně nebo k němu natočit audio-vizuální materiál. I do této aktivity lze zapojit žáky.

2 na úrovni učitelů

 • Finanční vzdělávání učitelů (DVPP) – zatímco u bronzového certifikátu jde o to seznámit učitele s různými výukovými nástroji a metodami finančního vzdělávání, u stříbrné úrovně jde o rozvoj učitelů z hlediska vzdělávacího obsahu. Na stříbro potřebuje škola mít minimálně 1 učitele, který zná do hloubky obsah finanční gramotnosti podle Standardu – prokazuje se např. certifikátem z kurzu (min. 16 hodin studia), zkouškou apod.
 • Konzultace a přímá podpora učitelů – přímá metodická pomoc učitelům, ať už při přípravě výuky, nebo při její realizaci. Učitelé společně s lektorem zrealizují alespoň 2 konzultace, spolupráce, návštěvy ve výuce nebo praktické workshopy

3 na úrovni žáků – realizace aspoň 1 z těchto aktivit:

 • Projektový den na téma FG pro žáky – díky této aktivitě se téma dostane od učitelů i k žákům a jejich rodičům. Škola ho může zrealizovat sama nebo si najmout externího partnera z praxe (pro získání další úrovně certifikátu pak předá pouze výstupy - ideálně audio-vizuální). Škola splní tento bod automaticky při realizaci projektového dne "Rozpočti si to!"

nebo

 • Aktivita s odborníky z praxe – žáci by měli mít možnost potkat se s odborníky z praxe, a to buď ve škole (přednáška / workshop / beseda…), nebo u zaměstnavatelů (exkurze…). Aspoň 1 takovou aktivitou musí projít během studia většina žáků školy (min. 70 %). Škola by k tomu měla mít vypracovaný konkrétní plán, jak odborníky z praxe do výuky zapojuje.

4 na úrovni okolí školy

škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG na webu školy, popř. i dalšími cestami


ZLATÝ certifikát


Pro získání 3. úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet. Tam, kde měla možnost na stříbrné úrovni zrealizovat jenom jednu ze dvou aktivit, tam na zlaté úrovni musí splnit obě aktivity. Navíc musí přidat další. 


Pro zisk zlatého certifikátu je tedy zapotřebí zrealizovat tyto aktivity:

1 na úrovni školy

 • Metodika (plán výuky) – aktualizace a další rozpracování
 • Video-reportáž "Jak rozvíjíme FG na naší škole" – škola může takto komunikovat příklad dobré praxe nebo aktivitu s žáky (projektový den, workshop, prezentaci pro mladší spolužáky). Reportáž mohou natočit i sami žáci a také ji přihlásit jako bonusový úkol do soutěže Rozpočti si to! (viz níže)

2 na úrovni učitelů

 • Finanční vzdělávání učitelů (DVPP) – na zlato potřebuje mít škola minimálně 3 učitele, kteří znají do hloubky obsah finanční gramotnosti podle Standardu – prokazuje se např. certifikátem z kurzu (min. 16 hodin studia), zkouškou apod.
 • Konzultace a přímá metodická podpora učitelů – podpora učitelů jde na cestě ke zlatému certifikátu více do hloubky, učitelé mohou využít další konzultace (min. 2) a na výstupu zrealizují učitelé za pomoci lektora alespoň 2 nové aktivity pro žáky (např. také projektový den, který si škola bude dále realizovat sama)

3 na úrovni žáků

 • Projektový den pro žáky na téma FG
 • Aktivita se zapojením odborníků z praxe 90 % žáků má možnost absolvovat alespoň 2x za studium přednášku (workshop apod.) s odborníkem z praxe nebo exkurzi týkající se FG
 • Soutěž "Rozpočti si to!" – alespoň 1 školní tým (v každé kategorii, která škole náleží) dokončí základní část soutěže. Soutěž je opět aktivita zaměřená přímo na žáky, pomáhá tedy ke komunikaci a dalšímu rozvoji tohoto tématu ve škole; lze nahradit účastí v jiné celostátní nebo regionální soutěži podobného rozsahu.

4 na úrovni okolí školy

 • škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG všemi možnými cestami
 • škola zrealizuje nápad, jak zapojit do rozvoje FG i rodiče
 • škola spolupracuje při rozvoji FG s jinými školami a dalšími partnery

DIAMANTOVÝ certifikát


Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Taková škola se stane tzv. "lokálním lídrem" či "centrem kolegiální podpory". Sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti.


 • Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky (z nižších ročníků / jiných škol apod.), popř. i další cílové skupiny (např. senioři). Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol a budoucích učitelů.
 • Škola zrealizuje alespoň 3 aktivity, do které budou zapojeni učitelé a/nebo žáci z jiných škol a/nebo okolí školy (komunita, senioři apod.).