FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA

Cesta k certifikátu

Hlavním smyslem koncepce Finančně gramotná škola je pomoci školám pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti. Výsledkem je udělení certifikátu Finančně gramotná škola. Certifikát má 3 úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Pro excelentní školy je navíc připravena ještě diamantová úroveň.

Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala. Postupně se tak zaměřujeme na cílové skupiny: ŠKOLA jako taková, UČITELÉ, ŽÁCI, OKOLÍ ŠKOLY. Celý proces je popsán níže. 

Certifikované školy

Certifikované školy

Seznam škol, které úspěšně prošly vzdělávacím programem

Sjednejte si úvodní schůzku

Na úvodní schůzce (s vedením školy) Vás náš lektor seznámí s celým procesem certifikace a s různými výukovými nástroji, které při něm můžete využít. 

Spolu s lektorem prodiskutujete, jak se na Vaší škole vyučuje finanční gramotnost, jaké cítíte mezery a slabší místa a s jakými otázkami potřebujete pomoci. 

Více informací a kontaktní formulář

BRONZOVÝ certifikát

První úroveň certifikátu Finančně gramotná škola se zaměřuje na učitele jako na trvalou hodnotu pro školu a také na školní dokumenty, jako je např. ŠVP. 


1) UČITELÉ - metodický workshop

Na workshopu lektor s učiteli projde celou problematiku pro daný stupeň vzdělávání, vč. různých výukových nástrojů, a gamifikovaným způsobem na bázi koučování a mentorování jim pomáhá vytvořit základy vlastní školní metodiky "Jak rozvíjíme FG na naší škole".

Workshop může také pomoci definovat potřebné změny v ŠVP apod. Kromě workshopu je možné využít i individuální konzultace.

Více informací

2) Metodika Jak rozvíjíme FG v naší škole

Na základě workshopu zpracují učitelé společně s lektorem vlastní školní metodiku "Jak rozvíjíme FG v naší škole" (neboli "Jak budeme rozvíjet FG od teď dále..."). 

Metodika následně projde okem odborného garanta projektu, který ji schválí, popř. dá doporučení, co ještě doplnit apod.

Po schválení metodiky škola získá bronzový certifikát Finančně gramotná škola.

Více informací

STŘÍBRNÝ certifikát

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity s žáky a také začít toto téma komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit následující kritéria...


3) ŠKOLA - supervize v hodině, příklady dobré praxe

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola (společně s lektorem) zrealizovat alespoň 1 z těchto aktivit:

  • Supervize - lektor se přijde podívat do několika hodin výuky a potvrdí, že i v praxi škola postupuje podle metodiky, kterou vytvořila
  • Video-reportáž „Jak rozvíjíme FG na naší škole“ – škola může takto komunikovat příklad dobré praxe nebo aktivitu s žáky (projektový den, workshop, prezentaci pro mladší spolužáky). Reportáž mohou natočit i sami žáci a také ji přihlásit jako bonusový úkol do soutěže Rozpočti si to!
  • Příklad dobré praxe – škola podrobně popíše svůj příklad dobré praxe a udělí souhlas k jeho šíření na další školy. I do této aktivity lze zapojit žáky. 

4) UČITELÉ - kurz DVPP

Tím, že škola vyšle své učitele do kurzu DVPP, ukazuje, že má zájem na jejich dalším rozvoji. Zatímco metodický workshop v procesu bronzového certifikátu se zaměřuje na metodické (výukové) nástroje, kurz DVPP by měl být zaměřen obsahově.  

Lze využít jakéhokoliv akreditovaného kurzu (od poskytovatele dle vlastního výběru). Kurz DVPP lze také nahradit jinou formou, která prokáže, že učitel rozumí problematice finanční gramotnosti po obsahové stránce (např. zkouška finančního poradenství apod.). 

Podmínkou pro získání certifikátu je vyslání min. 1 učitele  na akreditovaný kurz v rámci DVPP v rozsahu min. 8 hodin. Absolvování kurzu se prokazuje zasláním osvědčení.

Pozn. na zlatý certifikát je nutné vyslat min. 2 učitele. 

Můžete využít naše kurzy DVPP - více informací zde

5) ŽÁCI - projektové dny, odborníci z praxe

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola s žáky zrealizovat alespoň 1 z těchto aktivit:

  • Projektový den na téma FG pro žáky – díky této aktivitě se téma dostane od učitelů i k žákům a jejich rodičům. Škola ho může zrealizovat sama nebo si najmout externího partnera z praxe. Pro získání další úrovně certifikátu pak předá pouze výstupy (ideálně audio-vizuální). Škola splní tento bod automaticky při realizaci projektového dne „Rozpočti si to!“
  • Aktivita se zapojením odborníků z praxe – žáci by měli mít možnost potkat se s odborníky z praxe, a to buď ve škole (přednáška / workshop / beseda …), nebo u zaměstnavatelů (exkurze …).

Takovouto aktivitou by měla projít během studia většina žáků školy (min. 70 %)

6) OKOLÍ ŠKOLY - komunikace

Škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG na webu školy, popř. i dalšími cestami.


ZLATÝ certifikát

Pro získání zlaté úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet. Tam, kde měla možnost na stříbrné úrovni zrealizovat jenom jednu z více aktivit, tam na zlaté úrovni musí splnit obě aktivity. Navíc musí přidat další aktivity na úrovni žáků a svého okolí. 


7) ŽÁCI (mezi sebou) - soutěž Rozpočti si to!

Soutěž Rozpočti si to! je celostátní interaktivní soutěž, kterou týmy žáků provází herní webová aplikace. 

Pro získání zlatého certifikátu je zapotřebí, aby se alespoň 1 školní tým (v každé kategorii, která škole náleží) zúčastnil soutěže. V ideálním případě by se účast v soutěži měla stát pravidelnou aktivitou školy.

Web rozpoctisito.cz

8) OKOLÍ ŠKOLY - komunikace, zapojení rodičů, spolupráce

  • škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG všemi možnými cestami
  • škola zrealizuje nápad, jak zapojit do rozvoje FG i rodiče
  • škola spolupracuje při rozvoji FG s jinými školami

DIAMANTOVÝ certifikát

Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Takováto škola se stane tzv. "lokálním leadrem" a sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti. 

Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky (z nižších ročníků / jiných škol apod.), popř. i další cílové skupiny (např. senioři). Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol a budoucích učitelů.