Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU se zaměřením na Design Thinking (16 hod.)

Účastníci kurzu si osvojí znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků. Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU.

Absolventi kurzu využijí získané znalosti a dovednosti při rozvoji podnikavých kompetencí žáků ve svých vyučovacích hodinách bez ohledu na vyučovaný předmět a/nebo pro implementaci nástrojů rozvoje podnikavosti na úrovni školy. V průběhu kurzu účastníci také získají doporučení na odbornou literaturu, která se věnuje probíraným tématům.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky
  • Principy podnikání
  • Odlišnosti v přístupu, myšlení a rozhodování zaměstnance a podnikatele; etický přístup, společenská odpovědnost a hodnoty v podnikání - formou workshopu; diskuse a reflexe
  • Podnikavé kompetence a praktické cvičení na tvorbu podnikatelského modelu - Design Thinking
  • Iniciativa a kreativita v praxi

Průběh kurzu:

  • individuální práce
  • práce v menších a větších skupinách
  • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a gamifikace, případové studie...)
  • v nutné míře také frontální výuka

Hodinová dotace:      2 x 8 hodin

Cena:                           4 500 Kč/osoba       

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon) 

Účastníci obdrží certifikát po absolvování kurzu.

Metodické zázemí:

  • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie. 

Cílovou skupinou jsou učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, vyučující bez ohledu na vyučovaný předmět. 

Počet účastníků:                   6 - 12

Garant kurzu:                        Ing. Kateřina Lichtenberková

Lektoři:                                   Ing. Kateřina Lichtenberková a Mgr. Lucie Schubert

Číslo akreditace MŠMT:      25157/2016-1-812


Mám zájem o další informace o tomto kurzu

Chci se přihlásit na kurz

závazná přihláška

Termín a místo konání: