Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU(16 hod.)

Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU. Cílovou skupinou jsou učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, vyučující bez ohledu na vyučovaný předmět

Účastníci kurzu si osvojí:

 • znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků

Absolventi kurzu využijí získané znalosti a dovednosti:

 • při rozvoji podnikavých kompetencí žáků ve svých vyučovacích hodinách bez ohledu na vyučovaný předmět 
 • pro implementaci nástrojů rozvoje podnikavosti na úrovni školy

Získají: 

 • doporučení na odbornou literaturu, která se věnuje probíraným tématům
 • nástoje, které mohou využít pro výuce
 • certifikát

Forma kurzu: prezenční

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky
 • Principy podnikání
 • Odlišnosti v přístupu, myšlení a rozhodování zaměstnance a podnikatele; etický přístup, společenská odpovědnost a hodnoty v podnikání - formou workshopu; diskuse a reflexe
 • Podnikavé kompetence a praktické cvičení na tvorbu podnikatelského modelu - Design Thinking
 • Iniciativa a kreativita v praxi

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách
 • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a gamifikace, případové studie...)
 • v nutné míře také frontální výuka

Hodinová dotace:      2 x 8 hodin

Cena:                           7 000 Kč/osoba       

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon) 

Metodické zázemí:

 • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie. 

Počet účastníků:                   10

Garant kurzu:                        Ing. Kateřina Lichtenberková

Číslo akreditace MŠMT:    27462/2019-1-950  


Mám zájem o další informace o tomto kurzu

Chci se přihlásit na kurz

závazná přihláška

Termín a místo konání: