Příklady dobré praxe

V této sekci naleznete příklady, které stojí za zmínku a jsou příkladem pro ostatní.

Podělte se i vy o své dobré zkušenosti týkající se oblasti finanční gramotnosti a napište nám na marta@yourchance.cz.

Můžete nám samozřejmě jako příklad dobré praxe poslat také video, fotografie či jiný materiál.

Základní škola v Chomutově (DDM Chomutov) - Předlužování a neodpovědné hospodaření

14.09.2013

Hlavním cílem projektu je zvýšit a upevnit finanční gramotnost žáků 7. a 8. tříd základních škol v okrese Chomutov, a to zejména rozpoznávání rizik pramenících z neuváženého zadlužování. Je v zájmu celé společnosti, aby občané byli finančně gramotní a dokázali spolu dobře vycházet.

Projektu se zúčastnilo 130 žáků 7. – 8. tříd ze ZŠ Kadaňská, ZŠ Hornická, ZŠ Heyrovského a ZŠ Školní v Chomutově.

VIDEO ZDE

  • Žáci dostali za úkol sestavit rodinný rozpočet. Za tím účelem navštěvovali čtyři stanoviště, kde získávali informace, na jejichž základě mohli rozpočet spočítat.
  • První stanoviště bylo o běžných rodinných výdajích a příjmech. Výdaje jsou na různě barevných papírkách (některé jsou nezbytné, jiné je možné oželet).
  • Rodina, pro kterou žáci počítali rozpočet, měla předem určený modelový počet rodinných účastníků. Na základě těchto informací navštívili žáci druhé stanoviště – „Úřad práce“, kde si spočítali, zdali mají nárok na přídavky na děti.
  • Po spočtení výdajů žáci věděli, kolik peněz jim zbývá a mohli začít utrácet. Utrácet z rodinných úspor mohli na třetím a čtvrtém stanovišti. Na třetím si kupovali dovolenou a na čtvrtém kupovali auto. Při nakupování auta pak měli za úkol ještě spočítat splátky na leasing, který by jejich rodina byla schopná splácet.
  • Tento projekt by nemohl být uskutečněn bez finanční pomoci magistrátu města Chomutova. Poděkování patří také místním firmám a organizacím: CK Firotour, Auto Opel, Auto Renault, ÚP Chomutov; a dětem ze zájmového útvaru Partička, který tento celý projekt připravil.

Zhodnocení projektu (zkráceno, upraveno)

Z oslovených chomutovských škol se projektu zúčastnila polovina, tj. čtyři ZŠ. Doufáme, že v příštím ročníku bude účast vyšší.

Školy měli do konce dubna 2013 zasílat obrázky, slogany a verše s protidluhovou problematikou. Každá škola utvořila 6 týmů po pěti žácích. Tyto týmy (rodiny) poté změřili své síly v několika oblastech. Nejprve vyposlechli krátkou přednášku, poté měli spočítat své příjmy a vyřešit výdaje. Na závěr čekal žáky test k úvodní přednášce.

Naším cílem bylo žáky zaujmout, a to tak, aby je přemýšlení, o tom jak správně hospodařit, bavilo. Každý tým svůj úkol dokončil, zjistil, kde chyboval a kde si vedl dobře. Myslíme, že tento projekt splnil naše očekávání a věříme, že i očekávání soutěžících.

 

Mgr. Milan Märc, ředitel DDM Chomutov

Bc. Olga Janoutová, vedoucí projektu

SPoSŠ, v. o. s., Česká Lípa - Investiční soutěž Den "D"

01.03.2013

Studenti se rozdělili do dvou skupin: investoři a předkladatelé projektu. Celkem soutěžilo 8 projektů, předkladatelé žádali o finanční obnos a zároveň nabízeli podílnictví ve firmě. Investoři oponovali dané projekty a závěrem určili zda by projekt realizovali či ne.

Pomůcky: Dataprojektor, pracovní list pro investory, flipchart.

Fotogalerii najdete přímo na stránkách školy.

Více zde: https://financnigramotnostdoskol.webnode.cz/news/sposs-v-o-s-ceska-lipa-investicni-soutez-den-d/

SPŠ dopravní, a.s., Praha - Studentská společnost Sunshine

25.02.2013

Zařazení: SŠ – 3. ročník
V rámci příkladu byly využity:

 
  • Videa z You Tube – prezentační a komunikační dovednosti
  • Hra Finanční svoboda - pro lepší pochopení finančních toků
  • Hry na procvičování komunikačních a prezentačních dovedností

Studenti 3. ročníku učebního oboru Obchodník  v rámci odborného výcviku založili vlastní studentskou společnost SUNSHINE a začali pronikat do tajů podnikání.Prvních několik hodin jsme se věnovali nápadům studentů, co bude - kromě pořádání exkurzí a výletů- předmětem jejich podnikání. Bylo nutné, aby podnikatelský záměr byl realizovatelný ve školních podmínkách a především, aby studenty jejich podnikání bavilo. S využitím brainstormingu studenti dospěli k několika zajímavým možnostem, o kterých živě diskutovali. Nakonec padlo definitivní rozhodnutí: „Protože jsou školní lavice tvrdé a my v nich trávíme mnoho hodin denně, budeme vyrábět „podprdelníky“, aby se nám ve škole pohodlně sedělo!“ tak zněl nápad, který byl jednomyslně odhlasován. Nápad byl tedy na světě, bylo nutné výzkumem ověřit, zdali bude mít šanci na úspěch.  Z marketingového výzkumu  provedeného na půdě naší školy vyplynulo, že o tento produkt bude zájem. Sepsali jsme smlouvu o sdružení, zaregistrovali se u Junior Achievement a mohli se vrhnout do podnikání. Jako každá společnost měla i ta naše studentská několik oddělení, které řídil některý z jejich členů. Studenti si zvolili svého prezidenta, jeho tajemníka, rozdělili funkce ředitele marketingového, personálního, finančního  a výrobního oddělení, vložili základní kapitál a mohlo se začít.Maminka jednoho studenta zapůjčila společnosti šicí stroj, sehnali jsme spoustu různobarevných zbytkových látek, kupovali špendlíky, nitě, stříhalo se, měřilo se, plnilo se, šilo se a samozřejmě počítalo a výsledkem byla téměř stovka pestrobarevných „podprdelníků“. Studenti nabízeli také výrobu „podprdelníku“ na míru dle přání zákazníků. Na každý hotový výrobek se  nažehlilo logo studentské společnosti a prodej mohl začít. Prodávalo se spolužákům, učitelům, kamarádům i známým.Studenti byli pro svou činnost doslova zapáleni. Účastnili se také akcí pořádaných Junior Achievement pro studenty zapojených do jejich programů. Z těchto Akademií či workshopů čerpali mnoho podnětů pro svoji další činnost. Naše hodiny navštěvoval náš externí konzultant pan Heinrich Homola, který studentům předával cenné rady a své bohaté zkušenosti z oblasti podnikání.Podpořeni úspěchem svého podnikání na půdě školy se studenti rozhodli účastnit i soutěže Nejlepší studentská společnost JA  a veletrhu. Bylo nutné vyrobit další výrobky, sepsat výroční zprávu o fungování společnosti, vytvořit a vypilovat závěrečnou prezentaci a připravit výzdobu stánku včetně reklamního banneru. Pro svůj budoucí úspěch chtěli studenti udělat i něco navíc, a proto vyrobili XXL „maxipodprdelník“. Veškerá jejich snaha se vyplatila - z regionálního pražského kola studenti postoupili do finále, kde skončili s těsným rozdílem od vítězů na krásném druhém místě.Na závěrečném ceremoniálu JA Award Ceremony, kde studenti přebírali ocenění z rukou významných osobností z podnikatelské sféry, byl vydražen i jejich  „maxipodprdelník“, jehož výtěžek putoval na dobrou věc. Za nemalý  finanční přebytek, který se jim podařilo během podnikání nashromáždit (jednalo se o částku 12 600,-Kč), nakoupili potřebné věci pro kojenecký ústav v Praze. Osobně kojenecký ústav navštívili, dary předali potřebným a na vlastní oči se přesvědčili, že jejich činnost měla velký smysl.Co konkrétně studenti z projektu získali? Naučili se pracovat v týmu, diskutovat a obhajovat své názory a stanoviska a nést následky svých rozhodnutí. Naučili se plánovat a organizovat svou činnost, vedoucí pracovníci se naučili vést své „podřízené“. Velmi vylepšili své prezentační a komunikační dovednosti. Kalkulovali cenu svých produktů, vedli daňovou evidenci, přemýšleli jak zvýšit příjmy a snížit  výdaje a tím se jim podařilo zvýšit svoji finanční gramotnost. Naučili se nepodceňovat svoji konkurenci a snažili se mezi konkurenčními společnostmi na soutěži vyniknout. Pochopili, jak funguje společnost od samotného založení až po její likvidaci a někteří z nich chtějí po maturitě začít podnikat. Studenti se naučili být zodpovědní  vůči svému okolí a na vlastní oči se přesvědčili, co znamená CSR.  A navíc pomohli těm, kteří jejich pomoc potřebovali.

 
Ing. Dagmar BohuňkováSPŠ dopravní, a.s. Praha

Více zde: https://financnigramotnostdoskol.webnode.cz/news/sps-dopravni-a-s-praha-studentska-spolecnost-sunshine/

SOŠS a SOU Kadaň, p. o. - Alternativní fiktivní firma

25.02.2013

Žák se během výuky předmětu ekonomiky postupně seznamuje a osvojuje ji znalosti v oblasti založení firmy, majetkové základny, daňové problematiky, oblasti práce a mezd, pojišťovnictví a bankovnictví.

První část proběhla u učebního oboru autoelektrikář 2. ročník. Žáci v rámci tematického celku  podnikání mají za úkol, po seznámení se s danou problematikou a pochopením organizačních forem podnikání, provádět soupis firem v terénu, následně firmy vyhledávat v rejstříku živnostenského podnikání a v obchodním rejstříku. Tím si žáci vytvářejí ucelený přehled o podnikání  a navazují tak na výuku a začínají  vytvářet svou vlastní fiktivní firmu. V tematickém celku podnikání je smyslem této firmy ukázat žákům možnosti po  získání výučního listu.

 

Každý žák vytváří svou fiktivní firmu ve svém bydlišti. Musí znát své finanční možnosti, konkurenci, zákazníky a případné možnosti ve spolupráci s jinými podnikateli event. společníky.  Žáci jsou seznámeni s tvorbou podnikatelského záměru včetně zakladatelského rozpočtu. Ve druhé části pak žáci pokračují tvorbou majetkové základny svého podniku.

Výstupy z výuky: V první části žáci získají určitou představu o možnosti podnikání, klady i zápory. V dalších částech pak postupně navazují různými příklady, podle tematických celků, ty pak zapracují do své firmy.  Na konci výuky zná žák chod své firmy, tak jak se to děje při fungování klasických fiktivních firem.

Jiří Vlček

SOŠS a SOU Kadaň

Více zde: https://financnigramotnostdoskol.webnode.cz/news/soss-a-sou-kadan-p-o-alternativni-fiktivni-firma/

SŠDOS Moravský Krumlov - VÝMĚNNÝ OBCHOD

25.01.2013

Tématem příkladu je ekonomika bez peněz – směnné hospodářství – kde by se všechno zboží a služby musely vyměnit přímo jedno za druhé.

 

Jeden student (budeme mu říkat Pepa) je pěstitel řepy a potřebuje na zimu pro sebe a svou ženu kabát a boty. Druhý student (Jirka) bude krejčí a třetí (Honza) je švec. Pepa jde za Jirkou a chce vyměnit pytel řepy za dva kabáty, ale Jirka řepu nechce, chtěl by raději prase. Pepa se bude muset snažit Jirku přesvědčit, aby mu kabáty vyměnil za řepu, nebo bude muset hledat chovatele prasat. Nyní jde Pepa za Honzou a chce za pytel řepy dvoje boty, Honzovi se to zdá málo. Pepa však říká: “Víš, co jsem se nadřel na poli, co jsem vypotil potu, co mozolů mě ten pytel řepy stál?“ Honza na to odpoví: “Byl jsi ale celou dobu na čerstvém vzduchu, já jsem zavřený u verpánku a čichám tu leda ševcovský pop“. Nakonec se dohodli na dvou pytlích řepy, ale Pepa si byl jistý, že je to moc a doma pochválený asi nebude.

 

Poučení ze hry: pokud nebudou peníze, nespočítáme si cenu a bude se nám těžko obchodovat. Při směně je třeba něčeho, co se nazývá „oboustranná shoda potřeb“, to znamená, že oba obchodní partneři musí nabídnout zboží nebo služby, které ten druhý potřebuje. Jinak žádný obchod neproběhne. Tato metoda směny velmi komplikuje obchod a vytváří vysoké výdaje za transakce.

Ing. Jana Káfuňková

SŠDOS Moravský Krumlov

Více zde: https://financnigramotnostdoskol.webnode.cz/news/ssdos-moravsky-krumlov-vymenny-obchod/

VIDEO Peníze v rodině - ZŠ Svitavy

12.12.2012

Projekt, který pořádají pro své žáky na základní škole Svitavy-Lačnov. Děti se učí hospodařit s penězi, zvyšují své příjmy a rozhodují se, zda budou utrácet nebo spořit.

Video naleznete zde.

Více zde: https://financnigramotnostdoskol.webnode.cz/news/penize-v-rodine/