Partnerství yourchance a Jihomoravského kraje

v projektech "KaPoDaV" a "iKAP JMK II"

Společnost yourchance a projekt Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz spolupracuje od roku 2017 na přípravě a realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, zejména pak v implementačních projektech "KaPoDaV" a "iKAP JMK II".


 


Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (iKAP JMK II)

V projektu "iKAP JMK II" navazuje yourchance na předchozí spolupráci v projektu "KaPoDaV". Další školy budou mít možnost stát se Finančně gramotnou školou a naučit se realizovat projektové dny. 

Lektoři projektu Finanční gramotnost do škol budou spolupracovat s cca 15 novými školami, kterým pomohou a metodicky je podpoří na cestě ke ZLATÉMU CERTIFIKÁTU Finančně gramotná škola (více o certifikaci ZDE).  

V projektu bude yourchance také pokračovat ve spolupráci na odborných akcích a dalších aktivitách projektu. Pokračuje také spolupráce se školami z projektu "KaPoDaV", ty mají možnost posunout se na vyšší úrovně certifikátu. 


Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Doba trvání: 1.9. 2020 - 31.8.2023

Projekt má v klíčové aktivitě KA02 Podpora podnikavosti a kreativity tentokrát jen pěti přímých partnerů: Lipka, JIC, Eko Gymnázium Brno, Gymnázium Boskovice a Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno.


Yourchance je v projektu jako partner organizace Lipka, která řídí celou klíčovou aktivitu. S Jihomoravským inovačním centrem yourchance spolupracovala v projektu KaPoDaV, např. při realizaci projektového finále online soutěže Rozpočti si to!


Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji ("KaPoDaV")

0
Finančně gramotných škol
0
projektových dnů
0
škol v soutěži Rozpočti si to!
0
týmů v soutěži Rozpočti si to!

Společnost yourchance byla jedním z deseti přímých partnerů projektu "KaPoDaV". Školy z Jihomoravského kraje zapojené do tohoto projektu mohly bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola, realizovat projektové dny a zapojit se do soutěže Rozpočti si to!, ve které probíhala i regionání (resp. projektová) finále. Měly také možnost vyzkoušet si nové produkty na podporu podnikavosti, jako je např. Accelium EDU nebo Start-up Business simulace. Celkově se do spolupráce zapojilo 43 jihomoravských škol.

Součástí aktivit yourchance v projektu byla také spolupráce na vzdělávání koordinátorů, při tzv. Regionální radě podnikavosti, na konferencích projektu a dalších odborných akcích.

Projekt KaPoDaV byl vytvořen v rámci implementace Krajského akčního plánu (KAP) a naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech kariérového poradenství (Ka), podnikavosti (Po), a dalšího vzdělávání (DaV). Jednotlivé oblasti byly rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt byl tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období projektu 1. 11. 2017 – 31. 08. 2020

Více informací o Krajském akčním plánu Jihomoravského kraje a KaPoDaV NA STRÁNKÁCH KRAJE.