Kulatý stůl uzavřel program Finanční gramotnost do škol v základních školách regionu ORP Kralovice pod záštitou projektu „MAP“

Ve středu 7. 10. proběhl v Lidovém domě v Kralovicích Kulatý stůl s tématem Zážitková pedagogika ve výuce finanční gramotnosti na ZŠ, který je součástí spolupráci MAP Kralovice a obecně prospěšné společnosti yourchance. Její projekt Finanční gramotnost do škol pomáhal v regionu Kralovicka vytvářet tzv. finančně gramotné školy, konkrétně finančně gramotné základní školy, kdy je cílová oblast směřována do primárního (ISCED 1) a nižší sekundární (ISCED 2) vzdělávání. Akce se s ohledem na aktuální vládní nařízení účastnili zástupci škol, odboru školství, MAP a yourchance o.p.s. Moderace akce se ujala spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s. Jana Merunková a lektorka finanční gramotnosti Mgr. Věra Kříčková.

Kulatým stolem v Kralovicích provázela také ředitelka a spoluzakladatelka yourchance Jana Merunková, která ke spolupráci řekla: „Vážím si soudržnosti ve vašem regionu. Podstatná věc je setkávat se a sdílet důležité zkušenosti. V yourchance máme připraveny i další nadstavbové věci, jako certifikace Finančně gramotná škola vyšších stupňů – stříbrný, zlatý a diamantový. Je to o tom, že při vyšších stupních se vaše škola stane v tématu finanční gramotnosti lídrem v regionu. Naším cílem je vytvořit síť takových lídrů v oblasti finančního vzdělávání ve všech regionech ČR, kteří budou realizovat osvětu tématu mimo působnost školy do dalších institucí a skupinám.“

„Bylo to perfektní. Zaujalo mě, že se v těchto hodinách setkávaly děti z různých ročníků od 6. do 9. tříd. Vedoucí role v týmech se přitom ne vždy ujaly ti starší. Zajímavé byly také priority dětí. Například, jak těžko by se zbavovaly nového mobilu nebo dovolené v zahraničí. Překvapivé mezigenerační názory dětí by byly určitě poučné pro rodiče. Na konci hry Rozpočti si to! měly děti vydělané herní peníze. Bylo skvělé zjistit, že jsou schopni si je mezi sebou rozdělit. Jako matikářka jsem schopná děti připravit teoreticky, ale ta praxe jim chybí,“ hodnotí výuku finanční gramotnosti na ZŠ v Dolní Bělé pedagožka Mgr. Ludmila Čechová.

Mgr. Ladislava Kronďáková ze ZŠ Manětín ke spolupráci a výuce finanční gramotnosti na jejich škole řekla: „U nás proběhl projektový den pro žáky 2. stupně. Žáci i kolegové byli spokojení, dozvěděli se mnoho nového. Finanční gramotnost máme ve vzdělávacím programu jako volitelný předmět pro žáky 8. a 9. ročníku. Učím matematiku na 1. stupni a finanční gramotnosti se ve výuce věnujeme tak, že pracujeme s penězi, jejich koloběhem, prolínáme to s prvoukou, hrajeme různé scénky… Těšíme se na metodický workshop, který brzy proběhne.“

„Naše působení není jen na ty nemladší ve škole, ale i na generace dospělých, rodičů a prarodičů,“ doplňuje lektorka projektu Finanční gramotnost do škol Mgr. Věra Kříčková.

„Jsme rádi, že mohl projekt proběhnout. Spokojení jsme nejen my, ale také děti a další učitelé. Žáci takto získají přehled, jak hospodařit s financemi. Nešlo jen o výuku finanční gramotnosti, ale velmi živou diskuzi a interakci,“ uvedl ke spolupráci Ing. Miroslav Trnka, vedoucí Odboru školství a obecního živnostenského úřadu.

Mgr. Lenka Klabačková, projektová manažerka MAP Kralovice doplnila: „Myslím si, že projekt byl fajn nástroj, jak v pilotním programu zjistit, co ve školách znamená vyučovat finanční gramotnost a jak se to dá uchopit. Děti výukou pochytí další vzorce, jiné a různé již mají z rodiny. Je důležité školit také rodiče proto, aby tyto vzorce fungovaly správně.“

Město Kralovice, jakožto hlavní garant středního článku regionálního školství v území SO ORP Kralovice, úspěšně dokončuje jeden z mnoha pilotních vzdělávacích programů, kterými má snahu aktivně podporovat a zvyšovat kvalitu vzdělávání základních škol ve svém celém regionu Kralovicka. Ve své působnosti tak spravuje 27 základních a mateřských škol, včetně 2 základních uměleckých škol. Jedná se o projekt s názvem „Finanční gramotnost do škol (FGŠ)“, jehož odborným garantem je společnost yourchance o.p.s.

Pilotní program byl umožněn díky systémovému projektu spolupráce škol v daném území, projektu „MAP“ (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/ /0010446), který je finančně podpořen z veřejných prostředků EU a SR ČR a v neposlední řadě také z finančních prostředků města Kralovice. Město Kralovice je nositelem a klíčovým realizátorem tohoto projektu. „MAP“ je již osvědčená forma fungujícího partnerství škol Kralovicka, která je schopna ve velmi krátkém čase reflektovat potřeby a konkrétní regionální specifiky škol v daném území, MAP je nástrojem finanční podpory regionu již od roku 2015.

Odborný garant projektu, společnost yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti projektem Finanční gramotnost do škol, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Další důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance svou pozornost projektem Začni správně, je integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a jejich podpora.

Spolupráce byla zahájena na podzim 2019 pro realizaci ve školním roce 2019/2020. Nepředvídatelná situace a opatření kvůli Covid-19 na jaře roku 2020 odsunula dokončení realizace na konec roku 2020.

Hlavním smyslem celého programu bylo pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti na základních školách regionu Kralovicka, metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti, postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech, poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce. Cílem je také umožnit školám sdílení zkušeností odborníků z praxe, podílet se na prevenci tématu také v rodinách našich žáků a dětí, cílit na osvětu rodičů. Nosným prvkem programu byl zejména individuální přístup a možnost adekvátně vzdělávat všechny žáky a děti bez rozdílu. Program dále seznámil pedagogy s inovativními pomůckami a metodickými postupy pro následné využití ve výukovém procesu.

V případě spolupráce s MAP Kralovice zvolil realizační lektorský tým projektu Finanční gramotnost do škol pod vedením Mgr. Věra Kříčkové mnohem přínosnější a individuální přístup pro školy. Ve spolupráci se školami byl sestaven program, který vycházel z aktuální situace konkrétní školy v dané oblasti a z analýzy potřeb pedagogů a žáků s cílem uchopit téma finanční gramotnost tou nejlepší formou. Tento program obsahoval práci s pedagogy formou workshopů s cílem proškolení a získání krátkého vhledu do problematiky finanční gramotnosti. Dále byla yourchance schopná u vybraných škol podpořit pedagogy v oblasti FG získáním základní bronzové certifikace Finančně gramotná škola. Probíhaly také projektové dny „Rozpočti si to!“ pro žáky 1. a 2. stupňů ZŠ.

Projektové dny „Rozpočti si to!“ jsou zábavní herní programy zvláště pro žáky 1. a 2. stupňů ZŠ. Jedná se o zážitkovou formu výuky formou hry, při které jsou děti motivovány jak k efektivnímu zapamatování poznatků, tak k intenzivnějšímu rozvoji kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. Navíc s žáky pracují odborně proškolení lektoři, což dává příležitost vyniknout i dětem, které mají v klasické formě výuky nebo vůči svým pedagogům určité bloky. Děti jsou při projektovém dni rozděleny do týmů po čtyřech, optimálně v různých věkových kategoriích, aby se mohly vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a podpořit vlastní rozvoj v oblasti týmové spolupráce.

Díky spolupráci se společností yourchance o.p.s., finanční záštitě projektu „MAP“ a garanci města Kralovice, je do programových aktivit FGŠ na území regionu Kralovicka zapojeno 10 základních škol, a to z Dolní Bělé, Dobříče, Manětína, Nečtin, Mladotic, Kralovic, Kožlan, Kaznějova, Žihle a Kozojed. Program podpoří přibližně 750 žáků a 30 pedagogů. Certifikováno bude 7 škol.