Projekt KaPoDaV pokračoval v Brně v duchu business simulací a soutěží

7. a 8. května 2019 jsme v rámci projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání (KaPoDaV) Jihomoravského kraje realizovali dvoudenní kurz se simulací Start-up Business pro učitele základních a středních škol. Akce se účastnilo 12 učitelů, kteří hráli ve čtyřech týmech a lektorský tým projektu Finanční gramotnost do škol.

První den kurzu byl zaměřený na seznámení se se simulací a vysvětlení pravidel a také na vysvětlení základních ekonomických pojmů, finančních výkazů apod. Simulace umožňuje vysvětlit tyto základy velmi jednoduchým a zároveň praktickým způsobem. Během druhého dne proběhly další dva cykly simulace a účastníci si osvojili další znalosti a dovednosti. Mezi jednotlivými týmy se soutěžilo o zakázky, které se následně realizovali.

Simulaci nadnárodní organizace Business Today má pod svými křídly v České republice společnost Smarter Training and Consulting. Smarter se zaměřuje zejména na firemní vzdělávání, a však postupně se rozšiřuje i na pole škol – učitelů i studentů.

Simulace Start-up Business je zaměřena na řízení malé výrobní firmy. Možná namítnete, že start-upy bývají častěji technologické nebo služební, pro simulaci a pochopení základního fungování firmy je však tato volba velmi vhodná. Jedná se o složitější deskovou hru, která na jedné straně znázorňuje jednoduchý výrobní proces: nákup materiálu – rozpracovaná výroba – hotové výrobky; a na druhé straně finanční toky. Obrovskou výhodou simulace je to, že si člověk může všechny procesy fyzicky osahat pomocí figurek a žetonů. Navíc velmi dobře znázorňuje reálný běh firmy.

Jak to tedy funguje?

Účastníci hrají v týmech, každý tým představuje jednu firmu. Hra je rozdělena na jednotlivé cykly. Všichni začínají se stejnými podmínkami a jedná se v podstatě o dokonalou konkurenci. Chování jednotlivých firem v různých fázích simulace však postupně tvoří mezi firmami rozdíly.

Na začátku mají firmy 1 provozovnu s 1 kvalifikovaným pracovníkem (majitel) a 1 nekvalifikovaným (asistent). Každá firma si sestaví svou počáteční rozvahu.

Firmy dostanou poptávky od zákazníků a musí si připravit svou nabídku, s kterou půjdou na trh ucházet se o dané zakázky. Každý má automaticky možnost ucházet se o 2 zakázky a další může získat pomocí reklamy nebo akvizice. O tom, kdo danou zakázku získá, rozhoduje v této fázi hry pouze cena, důležitá je tedy správná cenová strategie.

Po získání zakázek si firma musí nakoupit materiál, ze kterého zakázky vyrobí. Pokud nemá dostatečnou hotovost, může si vzít úvěr. Pro výrobu je také důležitá pracovní síla – každý typ výrobku má jiné nároky na čas kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků. S časem pracovníků je potřeba dobře hospodařit, protože nevyužitý čas se může negativně projevit na morálce zaměstnanců. Naopak nedostatek času na výrobu může způsobit pozdní dodávky a zhoršení pověsti firmy.

Celý cyklus končí spočítáním finančních výkazů – výsledovky, rozvahy a cashflow. Všechny finanční toky navíc názorně vidíme na hrací ploše – musí sedět papírová forma i fyzický počet žetonů apod.

V dalších cyklech se hra stává složitější tím, že firmy musí objednávat materiál dopředu, tedy ještě před tím, než získají zakázky. Nastupuje tady tedy proces plánování, vše je potřeba dobře zvážit. Pomoci může zakoupení průzkumu trhu. Firmy si také mohou najmout nebo vyškolit nové zaměstnance a získat další čas na realizaci zakázek. Trh, kde se získávají zakázky, je v dalších cyklech mnohem zajímavější, protože o získání zakázky rozhoduje kromě ceny také pověst firmy a vzdálenost provozovny (lokalita).

Během hry se postupně ukazuje důležitost správné práce s pohledávkami a závazky, jejichž podstata je zde velmi dobře znázorněna přes různou dobu splatnosti faktur (u vyrobených zakázek / nákupu materiálu).

Po každém cyklu jsou firmy mezi sebou porovnávány podle ziskovosti, cashflow a dalších ukazatelů. Díky průběžnému srovnávání může každá firma sledovat svou konkurenci a uzpůsobovat svou strategii. Simulace může být realizována jako soutěž o nejlepší firmu.

Společnost yourchance je partnerem projektu Jihomoravského kraje KaPoDaV –  Podpora kariérového poradenství (Ka), podnikavosti pro udržitelný rozvoj (Po) a dalšího vzdělávání (DaV).  Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty. Školy z Jihomoravského kraje zapojené do tohoto projektu tak mohou bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola, realizovat projektové dny a zapojit se do soutěže Rozpočti si to!, ve které budou probíhat i regionální finále.